Sestanek reprezentativnih sindikatov z ministrico za zdravje

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po večkratnih sindikalnih pobudah, v torek 18.11.2014 le sklicala sestanek z vsemi sindikati, ki delujemo na področju zdravstva. Na sestanku je ministrica predstavila prioritete, ki čakajo ministrstvo v tem mandatu in aktivnosti, ki so v teku. Izpostavila je pripravo strategije razvoja zdravstvenega varstva, ki bo predstavljala krovni dokument. Oblikovane so delovne skupine, ki bi naj pripravile gradivo za javno razpravo do srede naslednjega leta, do konca leta 2015 pa naj bi bila ta strategija tudi sprejeta.

V okviru le te je potrebno zastaviti osnovne temelje zdravstva. Zavzema se za krepitev financiranja, pripravlja se temeljita analiza zdravstvenih izdatkov in učinkovitosti porabe teh sredstev. Na podlagi tega bo v nadaljevanju potrebno urediti tudi preoblikovanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Nujno potrebno je v vzporedno vključiti tudi dolgotrajno oskrbo. Med nalogami MZ izpostavi še določitev jasnih razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom, problem korupcije (pripravlja se sistem skupnega naročanja zdravil in medicinskih pripomočkov, predvidoma s 1.7.2015 naj bi zaživela enotna agencija za javna naročila), vzpostavitev javne mreže, s poudarkom na primarnem zdravstvu, določitev jasnih kriterijev in meril pri podeljevanju koncesij, zlasti pa je potrebno urediti upravljanje in organizacijo javnih zdravstvenih zavodov, tudi ZZZS. V izhodiščih za sklenitev socialnega sporazuma naj bi bile te naloge MZ že vključene in povzete. Z rebalansom proračuna za leto 2015 se naj bi tudi jasno določile prioritete ministrstva.

Želela pa se je seznaniti tudi s stališči, predlogi in pobudami sindikalne strani tudi glede aktualnega dogajanja, zlasti glede ukrepov, ki so predmet pogajanj z ministrom Koprivnikarjem.

Na sindikalni strani smo izpostavili skupno zahtevo in pričakovanje, da bosta ministrica in MZ jasno in odločno podprla zaposlene v zdravstvu. V zdravstvu so v tem trenutku izjemno pereči problemi, ki jih je potrebno začeti nemudoma reševati in ni časa čakati. Kadrovski standardi in normativi za vse poklicne skupine, tisoči neizkoriščenih in neplačanih oddelanih ur, izgorelost,… in še je težav, ki že vplivajo na kakovostno in varno obravnavo pacientov in reševanje katerih ni možno šele konec »kriznega« leta 2015 ali šele 2016. Zdravstvo še deluje, kakovostno in dobro, vendar izključno zaradi prizadevnosti in potrpežljivosti zaposlenih, ampak preko teh mej ni več možno. Zato je za zdravstvo zniževanje števila zaposlenih in dodatni posegi v pravice zaposlenih nesprejemljivo in pričakujemo, da bo ministrica kot članica vlade to tudi izpostavljala in zagovarjala.

Sestanek je bil zaključen z obljubo ministrice, da bodo takšna srečanja s socialnimi partnerji v bodoče pogostejša.