Ugodnosti za člane SZSSS

Višje jubilejne nagrade za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Zaposlenemu v zdravstvu in socialnem varstvu pripada jubilejna nagrada v višini:
* za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
* za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
* za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
* za 40 let delovne dobe 577,51 eurov

Vendar pa članu sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

Višje solidarnostne pomoči za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Članu  sindikata pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč, ki jo na podlagi kolektivne pogodbe izplačuje delodajalec. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen  član sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer (bolniška, invalidnost, smrt ožjega družinskega člana, naravna nesreča), ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače (v primeru požara in naravne nesreče te omejitve ne veljajo). Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana (torej mora član svoj sindikat pri delodajalcu o tem obvestiti), v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

Pravna pomoč

Vsem članom Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva je na voljo brezplačna pravna pomoč. Zato se v primeru, da potrebujete nasvet, informacijo ali pomoč, ko želite zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja, zglasite v pravni službi najbližje Območni organizaciji ZSSS.

Kartica ugodnosti

Vsi člani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje nakupovanje in vam privoščiti ugodnejše prijetne urice.

Kartico ugodnosti lahko uporabljate na vseh poslovnih objektih, kjer opazite nalepko. Seznam ponudnikov je objavljen tudi v glasilu Delavska enotnost. Več informacij dobite na sedežih območnih organizacij ZSSS.
Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je tudi plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki to želi, lahko svojo sedanjo kartico ugodnosti zamenja s plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina uveljavljanja ugodnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, v mnogih primerih tudi plačal storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji ceni.