Ukrepi na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leto 2015

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je dne 8.12.2014 na svoji seji republiškega odbora obravnaval parafiran Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter v zvezi s tem osnutke sprememb zakona in aneksov h kolektivnim pogodbam. Sprejeta je bila odločitev, da naš sindikat pristopi k podpisu zgoraj omenjenih dokumentov.

Sindikalna stran je prvotno predlagane ukrepe uspela bistveno omiliti in sicer do te mere, ko so ti ukrepi za večino našega članstva v zdravstvu in sociali še vzdržni in sprejemljivi. Kljub vsemu je potrebno poudariti, da gre ponovno za velike prihranke na račun javnih uslužbencev. Nezadovoljstvo in nemotiviranost med zaposlenimi vseeno ostaja. Nezaposlovanje, v dejavnostih, kjer je kadrovska podhranjenost velika, povzroča v praksi izjemne napore pri zagotavljanju varne in kakovostne obravnave uporabnikov socialnih in zdravstvenih storitev. Zaradi nenadomeščanj prihaja med zaposlenimi do izgorelosti, nezmožnosti koriščenja dopusta in kopičenja viškov (opravljenih in neplačanih) ur.

Zlasti se kopiči nezadovoljstvo in strah pred izgubo službe zaposlenih na delovnih mestih t.i. skupine J – to je administrativno – tehnično osebje, brez katerega nobena dejavnost, še posebej pa zdravstvo in sociala, ne moreta delovati. Zaradi najnižjih plač (pogosto je to zgolj minimalna plača), kar je tudi z vladne strani ugotovljena anomalija plačnega sistema, je to nezadovoljstvo več kot upravičeno! Ravno ti so ob napovedih racionalizacij v širšem javnem sektorju in tudi že nekaterih izjavah v samih zavodih (npr. težnje po izločanju določenih delov dejavnosti npr. čistilke, pralnica, kuhinje… in njihovo najemanje pri zasebnih izvajalcih) prepričani, da se bo ravno na njih in ne pri drugih poklicnih skupinah, iskalo največ rezerv. Zato opozarjamo, da pavšalne izjave o bohotenju in preobsežnem javnem sektorju, vnašajo med zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu izjemno ogorčenje. Nerealno je pričakovanje vlade RS, družbe ter gospodarstva, da bomo lahko z manj zaposlenimi in mizernim plačilom skrbeli za zdravje prebivalstva, odpravili čakalne dobe v bolnišnicah, domovih za starostnike, sprejemali nove uporabnike oz. opravljali kvalitetno enak obseg dela.

Ob zavedanju vseh težav, ki jih bodo prinesli ukrepi v nadaljnjem letu, je bila odločitev na organih sindikata izjemno težka. Zato ob našem podpisu od Vlade RS, zlasti pa Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujemo spoštovanje vseh zavez iz že sklenjenih dogovorov in stavkovnega sporazuma. Pozivamo, da nemudoma pristopijo k realizaciji stavkovnih zahtev v zvezi z vzpostavitvijo kadrovskih standardov in normativov za vse poklice v zdravstvu ter da se v letu 2015 dokončno uredi plačni položaj zaposlenih na delovnih mestih v skupini J.

 

Mojca Šumer, univ.dipl.prav., l.r. 
Sekretarka RO SZSSS

Aleksander Jus,l.r.
Predsednik SZSSS