Problematika poplačila viškov ur iz naslova neenakomerno razporejenega delovnega časa ob koncu referenčnega obdobja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mddsz@gov.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Letališka cesta 3c, 1122 Ljubljana 
e-pošta: info@ssz-slo.si

Iz sodbe Vrhovnega sodišča RS v zadevi VIII Ips 80/2015 izhaja nedvoumna obveznost delodajalca, da zaposlenemu za ure po preteku referenčnega obdobja 6 mesecev izplača tudi dodatek za nadurno delo v višini 30%.

Z namenom, da se ta problematika plačila ur, ki so se prenašala v naslednja obdobja, reši po mirni poti, smo kot sindikat že poleti pozvali k dogovorom med sindikatom pri delodajalcu in vodstvom. Poziv je šel v smeri, da se v dogovoru opredli možnost izplačila teh ur oz. dinamiko morebitnega koriščenja ur (ob izplačilu dodatka za nadurno delo) do konca leta, ko sicer nastopi konec naslednjega referenčnega obdobja. Z dogovorom se seveda delodajalci izognejo dodatnim stroškov, ki bodo zagotovo nastali z individualnimi zahtevki.

Glede na poročanje naših predstavnikov iz posameznih socialnih zavodov, je situacija na področju socialnega varstva še vedno nerešena. Zelo redki zavodi so pristopili k poplačilu oz. koriščenju presežnih ur, velika večina pa ne kaže nikakršne pripravljenosti k resnemu pristopu za reševanje nastale situacije. Pogosti so tudi primeru, da se delovni proces, v izogib nastajanju novih presežkov ur, organizira v nasprotju z delovno pravnimi predpisi in z neustrezno kadrovski zasedbo, s pritiski na zaposlene. Zbrani podatki o neizplačanih urah pa seveda kažejo na že znan problem kadrovske podhranjenosti na področju socialnega varstva in zato nedvoumno krepijo naše zahteve po dodatnem zaposlovanju oz. ukinitvi prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju. Na sindikalni strani se zavedamo, da je finančna, zlasti pa kadrovska situacija težka, vendar pa to ne sme biti razlog za neizpolnjevanje nastalih obveznosti do zaposlenih.

Na podlagi izkušnje na področju zdravstvene dejavnosti, kjer sta resorno ministrstvo in združenje delodajalcev aktivno pristopila k rešitvi nastale situacije, tudi preko socialnega dialoga, javno pozivamo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot ustanovitelja in Skupnost socialnih zavodov, da v okviru svojih pristojnosti zagotovijo spoštovanje pravic zaposlenih iz delovnega razmerja. V kolikor do konca leta vse neizplačane ure ne bodo poplačane,bomo tudi preko našega sindikata pričeli z aktivnim vlaganjem individualnih zahtevkov (z vsemi posledicami sodnih stroškov, zamudnih obresti,…).

Mojca Šumer Korman., univ.dipl.prav. 
Sekretarka RO SZSSS 

Aleksander Jus
Predsednik SZSSS