Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

V okviru realizacije podpisanega Dogovora o ukrepih na področju plač v JS za leto 2016 so v Uradnem listu (št. 90/2105  z dne 27.11.2015 in št. 91/2015 z dne 30.11.2015), objavljeni sledeči dokumenti:

Iz vsebine dogovora izhaja

Da v letu 2016 ne bo enostranskih posegov v plače in prejemke v JS ter da bo vlada v skladu s socialnim sporazumom spremembe Zakona o sistemu plač v JS in Zakona o javnih uslužbencih sprejemala s soglasjem sindikatov. V kolikor vlada tega ne bi spoštovala, je to razlog za plačano stavko. Gre za eno ključnih zahtev sindikatov,saj že iz predlogov sprememb omenjenih zakonov, ki jih je  v mesecu juliju posredovala vlada, izhajajo namere, da bi v plačni sistem in položaj javnih uslužbencev posegla na način, ki je za sindikate absolutno nesprejemljiv (negativna delovna uspešnost, zadržanje napredovanja, ukinitev nazivov,…) in bi bistveno poslabšalo položaj javnih uslužbencev. Določilo dogovora in zahteva po soglasju sindikatov tako preprečuje vladi, da bi enostransko in zgolj z usklajevanjem (ne torej s soglasjem) s sprejemom zakona dolgoročno posegla v pravice zaposlenih v JS. Oba zakona se bosta tako v letu 2016 spreminjala na podlagi dogovora s sindikati.

Ukrepi iz dogovora, ki se neposredno nanašajo na plače in prejemke v letu 2016:

–       Sedaj veljavna plačna lestvica se podaljša do konca avgusta 2016. S 1.9.2016 pa se ponovno uveljavi plačna lestvica iz junija 2012 (pripeti sta plačni lestvici za predstavo, kaj to pomeni v dejanskih številkah in v %). Ker je bila lestvica znižana na podlagi kompresije, pri čemer so bili pri nižjih plačnih razredih odstotki znižanja plač nižji in pri višjih toliko višji, temu enako sledi tudi dvig plač. Vlada je ob začetku pogajanj vztrajala, da se znižana plačna lestvica podaljša v celoti do konca leta 2016.

–        Redna delovna uspešnost se tako kot v letošnjem letu tudi v letu 2016 ne izplačuje.

–        Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se bo v letu 2016 lahko izplačevale ob enakih pogojih in v enaki višini kot do sedaj.

–        Bistveni premik glede na leto 2015 bo naslednje leto na točki regresa za letni dopust:

 -do vključno 30 PR v višini minimalne plače oz. 790,73 EUR,
-od 31 do 40 PR višina 696 EUR,
– od 41 pr do 50 PR v višini 450 EUR in
– od 51 PR dalje v višini 350 EUR.

            – Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se v letu 2016 vplačujejo v enakih deležih, kot v letošnjem letu, torej od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10 %, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15 % in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016  v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

3. z dogovorom je sindikalna stran uspela, da gre za podaljševanje nekaterih ukrepov zgolj v letu 2016, za naslednje obdobje (od 2017 do 2019) pa se bosta obe strani do konca aprila 2016 dogovorili o sproščanju preostalega dela ukrepov (delovna uspešnost, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, eskalacija plač,…) in o nadaljnji politiki plač.

4. v nadaljevanju dogovor vsebuje nekatere določbe iz še veljavnega ZUJF-a, ki se v ENAKI vsebini, kot že velja, podaljšajo v letu 2016  in sicer izplačilo jubilejne nagrade je vezano na obdobja v javnem sektorju, 80% nadomestilo za čas bolniške, prenehanje pogodbe o zaposlitvi v primeru izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (pri čemer je na novo določena časovna omejitev morebitnega podaljšanja pogodbe na podlagi dogovora za maksimalno 1 leto), omejitev števila dni dopusta na 35 + 15 dni, omejitev sklepanja avtorskih pogodb.

V letu 2016 pa se več NE prenaša zahteva po zmanjševanju števila zaposlenih(Zakon o izvrševanju proračuna za naslednje leto namreč izpolnjuje temeljno sindikalno zahtevo, da se ustavi trend zniževanja zaposlenih v JS in s tem nadaljnjo kadrovsko podhranjenost v dejavnosti zdravstva in sociale. Delodajalci bodo v svojih kadrovskih načrtih lahko načrtovali število zaposlenih na ravni 2015 (s tem je torej omogočeno nadomeščanje), v kolikor pa bodo imeli zagotovljena finančna sredstva (dodatni programi, širitev dejavnosti,…) pa bodo lahko dodatno zaposlovali. Pomembno je tudi, da za dodatne zaposlitve ne bo več potrebno soglasja ministrstva oz. ustanovitelja. Naj spomnimo, da je bila točka zaposlovanja oz. ne strinjanja z nadaljnjim zmanjševanjem za -1% ena od ključnih zahtev našega sindikata, ki je s takšno določbo zakona sedaj realizirana. Prav tako se NE podaljšuje dosedanja prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju.

Točka 5. in 6. Dogovora se nanašata izključno na odpravo anomalij (tako glede vrednotenja delovnih mest kot ostalih morebitnih anomalij v sistemu), pri čemer je bistven poudarek v 6. točki dan na najnižja delovna mesta v  skupini J. Imenovana je posebna delovna skupina, ki bo v letošnjem letu pripravila (oz. že pripravlja) metodologija in dinamiko odprave anomalij. Pri tem bo v začetku leta najprej v okviru tega realiziran v kolektivnih pogodbah aneks št.1 h KPJS iz leta 2009 (2009 so se za 1 PR dvignila orientacijska delovna mesta v IV. tarifni skupini, čemur pa niso sledili dvigi primerljivih delovnih mest v preostalih kolektivnih pogodbah v isti tarifni skupini. Pogajanja o tem v tem trenutku že tečejo in se bodo zaključila v mesecu decembru.

7. točka zavezuje k ureditvi dodatka za pripravljenost (pri čemer ne gre za pripravljenost na domu kot jo poznamo v zdravstvu, ampak za pripravljenost na delo v drugem kraju, ki jo imajo kot obvezno določene nekateri poklici – vojska in policija, pa za to ni urejena ustrezno plačilo).

8. točka predvideva ponoven poskus ustreznejše ureditve povračila stroškov prevoza na delo v kolektivni pogodbi (glede na to, da smo to skušali že večkrat urediti,vendar neuspešno).

Napredovanja bodo  izvedena in plačana kot je bilo že dogovorjeno ( v decembru 2015 in naslednja v decembru 2016).

Na podlagi Dogovora je tako dogovarjanje za naslednja leta odprto in prepuščeno socialnemu dialogu, pri tem sindikati ponovno poudarjamo, da s tem dogovorom ne gre za povišanje plač javnim uslužbencem  (kot to radi poudarjajo gospodarstveniki) ampak za dogovor o postopnem vračanju oz. postopnem sproščanju večletnih varčevalnih ukrepov.