Zbirka predpisov

ZDRAVSTVO

Zakon o zdravstveni dejavnosti

SOCIALNO VARSTVO

Zakon o socialnem varstvu

JAVNI SEKTOR – SPLOŠNO


KOLEKTIVNE POGODBE

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

ZAKONI

Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)

Zakona o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T)

PODZAKONSKI AKTI

Uredba o dopolnitvi uredbe napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Uredba o dopolnitvah uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

JAVNI SEKTOR – DRUGO

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014

V uradnem listu 89/2010, z dne 8.11.2010 je objavljen

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012