Višje jubilejne nagrade za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Zaposlenemu v zdravstvu in socialnem varstvu pripada jubilejna nagrada v višini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.

Vendar pa članu sindikata, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

Višje solidarnostne pomoči za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Članu  sindikata pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč, ki jo na podlagi kolektivne pogodbe izplačuje delodajalec. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen  član sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer (bolniška, invalidnost, smrt ožjega družinskega člana, naravna nesreča), ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače (v primeru požara in naravne nesreče te omejitve ne veljajo). Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana (torej mora član svoj sindikat pri delodajalcu o tem obvestiti), v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.