Regres za letni dopust – javni sektor 2015

V skladu z 8. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni:

– do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eura;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne izplača regres za letni dopust.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2015. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2015.

Na podlagi sprejetega Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 javni uslužbenci v letu 2015 napredujejo v plačne razrede in nazive vendar pravico do (izplačila) plače iz naslova napredovanja pridobijo še le s 1.12.2015. Glede na to se torej nova napredovanja (višji plačni razredi) še ne upoštevajo pri višini regresa za leto 2015, ampak plačni razred – plača, ki jo je javni uslužbenec prejemal meseca aprila.