Preoblikovanje Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence – Modra zavarovalnica

Modra zavarovalnica je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d. d. po posebnem zakonu o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe.

Organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Ob ustanovitvi je zavarovalnica prevzela v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS.

Vsem zavarovancem omenjenih skladov so se z univerzalnim pravnim nasledstvom njihove pravice ohranile, vse obveznosti pa je prevzela Modra zavarovalnica. 152,2 milijonov evrov osnovnega kapitala predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb. Ustanovitev Modre zavarovalnice in njeno prihodnje delovanje je zelo pomembno za javne uslužbencev, zato si v nadaljevanju lahko preberete celotno sporočilo za javnost zavarovalnice z vsemi najpomembnejšimi informacijami za zavarovance ob skorajšnjem začetku delovanja.

Kapitalska družba je v petek 16. 9. 2011 prejela vsa potrebna dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za ustanovitev Modre zavarovalnice. AZN je Modri zavarovalnici izdala dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, Borut Jamnik in Matija Debelak pa sta pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije članov uprave. Kapitalski družbi je bilo izdano tudi dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža skladno z Zakonom o zavarovalništvu. Kapitalska družba je namreč ustanovitelj in edini delničar zavarovalnice in v postopku delitve Modri zavarovalnici zagotavlja 152,2 milijonov evrov kapitala. S pridobitvijo vseh manjkajočih dovoljenj AZN je stopilo v veljavo tudi že sprejeto soglasje skupščine k delitvi ter potrditev delitvenega načrta. Sledi še vpis delitve ter ustanovitve nove zavarovalnice v sodni register. S tem bo zaključeno več let načrtovano preoblikovanje Kapitalske družbe ter uspešno in pravočasno izvedena vsa dejanja, ki jih opredeljuje Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ).

Po vpisu delitve in ustanovitve Modre zavarovalnice v sodni register bosta poslovali dve samostojni pravni osebi. Kapitalska družba bo še naprej upravljala lastno premoženje z namenom zagotavljanja 50 milijonov evrov letno za potrebe obveznega pokojninskega zavarovanja. Upravljala bo tudi Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja z njegovim kritnim skladom in izplačevala poklicne pokojnine. Modra zavarovalnica pa bo opravljala zavarovalne posle v skupini življenjskih zavarovanj, vključno z upravljanjem pokojninskih skladov; Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS. V vse obveznosti Kapitalske družbe do članov/zavarovancev vstopa Modra zavarovalnica, vse pravice članov posameznih skladov pa se ohranjajo in ostajajo nespremenjene. 152,2 milijonov evrov osnovnega kapitala Modre zavarovalnice predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb.

Modro zavarovalnico bosta vodila dva člana uprava; Borut Jamnik, kot predsednik uprave in mag. Matija Debelak kot član uprave. Skupaj z 51 strokovno usposobljenimi kadri, doslej zaposlenimi na Kapitalski družbi, z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvajanja pokojninskih zavarovanj, bo zavarovalnica še naprej nudila dodatno pokojninsko zavarovanje in si prizadevala za vzpostavitev dolgoročnega zaupanja v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja. Svojo ponudbo bo dopolnila s ponudbo konkurenčnih pokojninskih rent ter naborom komplementarnih zavarovalnih produktov z namenom ohranjanja socialne varnosti posameznika v različnih življenjskih obdobjih.

V postopek preoblikovanja so bili vključeni vsi organi Kapitalske družbe in oba odbora skladov KVPS in ZVPSJU, ki so podprli predlagano izčlenitev in soglašali z delitvenim načrtom, ki ga je pripravila uprava Kapitalske družbe. Za samo ustanovitev zavarovalnice pa je potekal postopek pri AZN. Ob izdaji vseh potrebnih dovoljenj je AZN ugotovila, da na podlagi predloženih vlog izhaja, da bo zavarovalnica kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna opravljati v poslovnem načrtu predviden obseg zavarovalnih poslov ter da so zagotovljeni vsi pogoji za njeno poslovanje. Imenovana člana uprave izkazujeta ustrezno usposobljenost in znanje za upravljanje in vodenje zavarovalnice, člani nadzornega sveta pa sposobnosti in lastnosti, potrebne za nadziranje poslov zavarovalnice. Zato je vsa potrebna dovoljenja tudi izdala.

Kapitalska družba, d. d.

Več informacij lahko najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.modra-zavarovalnica.si/.