Solidarnostna pomoč zaradi elementarne nesreče

V teh dneh se člani obračate na nas z vprašanji glede možnosti uveljavljanja solidarnostne pomoči iz naslova elementarne nesreče.

Pravico delavca do solidarnostne pomoči določata Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in tudi naša Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Slednja v 101.čenu določa:

Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini 577,51 eur, in sicer v naslednjih primerih:

     smrt delavca

     smrt ožjega družinskega člana ali staršev, če živijo v skup. gospodinjstvu

     ob nastanku težje invalidnosti

     daljša bolezen

     požari in elementarne nesreče, ki prizadenejo delavca

Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače.
V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči  vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

V skladu z določili kolektivne pogodbe je torej eden izmed razlogov za izplačilo solidarnostne pomoči s strani delodajalca tudi elementarna nesreča (na podlagi predpisov se epidemija šteje za elementarno nesrečo). Vendar pa je potrebno opozoriti, da zgolj obstoj elementarne nesreče  (v tem primeru epidemije) še ne pomeni obveznosti avtomatičnega  izplačila, ampak je potrebno dokazovati, da je bil delavec zaradi elementarne nesreče prizadet  in zato predloži ustrezna dokazila. Tovrstna večletna praksa se je izoblikovala tudi na podlagi razlag kolektivne pogodbe.

Menimo, da solidarnostna pomoč ne pripada vsem javnim uslužbencem zgolj zaradi nastopa epidemije COVID-19, ampak mora biti zaradi razglasitve epidemije tudi dejansko oškodovan, saj solidarnostna pomoč ni plačilo za opravljeno delo, temveč je finančna pomoč, ki je predvidena za določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Zagotavlja se na temelju solidarnosti. Zagotovo bo zadnjo besedo na to temo imelo sodišče. Seveda pa sindikat ne more in ne sme zavrniti člana, v kolikor le ta od sindikata zahteva vložitev zahtevka.

Vse člane, ki ste dejansko bili oškodovani zaradi razglasitve epidemije oz. vam je bila povzročena dejanska škoda pozivamo, da svojemu sindikalnemu predstavniku  podate izpolnjeno zahtevo za solidarnostno pomoč ob elementarnih nesrečah, ki jo bo sindikat v nadaljevanju posredoval delodajalcu. Predlagamo, da to storite najkasneje do 10.5.2020. Odločitev o izplačilu bo v nadaljevanju sprejel delodajalec. V primeru zavrnitve zahtevkov se seveda lahko člani v nadaljevanju odločijo za uveljavljanje sodnega varstva preko pravne službe sindikata.

Solidarnostna pomoč delodajalcu za člane – vzorec >>