Odsotnost zaradi elementarne nesreče – izredni dopust

V skladu z določili 38.čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva  je lahko delavec odsoten z dela s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu in sicer:

–     do sedem dni zaradi nege ožjega družinskega člana (starši, zakonec, otroci, posvojenci, pastorki), v primerih, ko nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in sicer na podlagi zdravniškega potrdila, zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah in v primeru elementarnih nesreč,

–     tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana ali staršev in zaradi selitve,

–     dva dni za poroko otroka,

–     en dan zaradi smrti bližjih sorodnikov, (stari starši, brat, sestra, vnuk, vnukinja, tašča, tast) zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni in drugih neodložljivih opravkov.

Odsotnosti iz prej naštetih alinej skupaj ne smejo preseči sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu:

V  8.čl. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami<http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364> je določeno

» Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.«

Dne 17.4.2020 je Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi sprejel razlago 49. člena navedene Kolektivne pogodbe https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0848/razlaga-kolektivne-pogodbe-za-zaposlene-v-zdravstveni-negi

Razlaga pravi, da  zaposlenemu pripada do 7 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Predmetni člen KP je povsem enak  členu KPDZSV zato, je razlaga uporabna za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. V kolikor se še vedno kje pojavljajo težave glede možnosti koriščenja tovrstne odsotnosti  vodstvo opozorite tudi na ta argument oz. se obrnite na vašega sindikalnega predstavnika.