SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (NAPAČNO DOLOČENE PLAČE IN VRAČILO)

V Uradnem listu RS, št. 50/2014, z dne 4.7.2014 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), ki je začel veljati 5. 7. 2014. V skladu s temi spremembami lahko javni uslužbenec sklene dogovor z delodajalcem o vračilu preveč izplačane plače največ za obdobje zadnjih desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja napačno določene plače in največ v višini dvakratnika osnovne plače.

POMEMBNO: zakon določa tudi možnost da delodajalec javnemu uslužbencu dolg odpusti, če javni uslužbenec tako zahteva in je njegova osnovna plača ali drug prejemek v mesecu, ko poda predlog za odpust dolga, enak ali nižji od minimalne plače (trenutno 789,15 EUR bruto).

Rok za zahtevek za vračilo/odpust dolga je 30 dni in teče od prejema pisnega obvestila delodajalca. Po poteku tega roka ta pravica javnemu uslužbencu preneha-ugasne!

Prehodna določba zgoraj navedenega zakona določa še, da se enaka pravila (vračilo največ za 10 mesecev in največ dvakratnik osnovne plače, ter možnost odpustka dolga) nanaša tudi na tiste javne uslužbence, ki so preveč izplačani znesek plače že vrnili delodajalcu – ti morajo vložiti zahtevo za vračilo (preplačila nad temi omejitvami) ali odpust dolga v roku 30 dni od pisnega obvestila delodajalca. Tudi tukaj vračila ne morejo zahtevati, če ta rok zamudijo.

Delodajalec je v vseh primerih napačno določenih plač dolžan javnim uslužbencem izdati nova pisna obvestila.

V primerih, ko za vračilo preveč izplačanih zneskov plač tečejo postopki pred pristojnim sodiščem, lahko delodajalec in javni uslužbenec skleneta poravnavo, v skladu z omejitvami, ki jih določa nov 3.a člen glede sklenitve dogovora oz. odpusta dolga.

Člane pozivamo, da so izjemno pozorni ter da v primeru pisnih obvestil delodajalca nemudoma odreagirajo in obrnejo na svojega sindikalnega zaupnika oz. pravno službo sindikata.