Skupna izjava sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva o predlaganih ukrepih na področju plač v javnem sektorju v letu 2015

Sindikati, ki predstavljamo zaposlene na področju zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva v Republiki Sloveniji najostreje protestiramo proti predlaganim vladnim ukrepom, s katerimi želi Vlada RS zmanjšati obseg sredstev za plače in druge prejemke v letu 2015 in s katerimi so prav zaposleni v zdravstvu med najbolj prizadetimi javnimi uslužbenci.

Še posebej zavračamo dodatne ukrepe, ki jih navaja vlada (znižanje dodatka za delo v nedeljo, znižanje dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan in dodatno zmanjševanje števila zaposlenih), saj z njimi vlada potiska zaposlene preko meja njihovih zmožnosti. Pri zaposlenih v zdravstvu že danes prihaja do kopičenja velikega števila neplačanih viškov delovnih ur, ob takih ukrepih pa bi pristali v še bolj nemogočih delovnih pogojih, kar bi pomenilo, da bi lahko zaradi preobremenjenosti in stresa na delovnem mestu prišlo do znižanja kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Hkrati Vlada RS očitno pozablja, da zaposleni, ki v zdravstvu opravljajo delo v dežurstvu, že danes prejemajo polovične dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času in so že sedaj v primerjavi z javnimi uslužbenci, ki delajo v podobnih pogojih, postavljeni v neenakopraven, manj ugoden položaj. Zato je nadaljnje zniževanje standarda plačila za delo v manj ugodnem delovnem času nesprejemljivo.

Prav tako je dejstvo, da vedno več zaposlenih v zdravstveni dejavnosti prejema minimalno plačo in da zamrznitev napredovanj, ki za številne traja že več kot 6 let, povzroča na eni strani veliko uravnilovko in na drugi strani popolnoma destimulira za kvalitetno delo. Zato ne pristajamo na nadaljnjo zamrznitev napredovanj in predlagamo izvzem dodatkov za manj ugodni delovni čas iz minimalne plače.

Vsi sindikati s področja zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva od Vlade RS zahtevamo da:

–      umakne dodatne ukrepe, ki jih je predstavila v izhodiščih za pogajanja,

–      zagotovi zadosten obseg financiranja dejavnosti, da bo lahko izvajanje delovnih procesov teklo nemoteno v okviru strokovnih smernic.

–      na vseh področjih zdravstva in socialnega varstva sprejme standarde in normative za delo in zagotovi zaposlitev mladih strokovnjakov,

–      sprosti napredovanja v letu 2015,

–      nemudoma pristopi k odpravi anomalij plačnega sistema (zlasti glede delovnih mest plačne skupine J in skupine E in F, ki niso ustrezno vrednoteni,

–      uvede standarde kakovosti za medicinsko tehnične pripomočke in materiale, ki se uporabljajo pri zdravljenju ter uvede enoten in pregleden sistem javnih naročil,

–        v KPJS opredeli izvzetje dodatkov za manj ugoden delovni čas iz minimalne plače ter

v dogovoru z vsemi deležniki sprejme jasno strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bo podlaga za zdravstveno reformo in bo zagotovila kvaliteten in sodoben javni zdravstveni sistem.

V kolikor Vlada RS ne bo prisluhnila našim zahtevam, bomo zaposleni v celotni zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti prisiljeni, da posežemo po ostrejših ukrepih, saj z zahtevami, ki jih postavljamo ne ščitimo samo svojih minimalnih delovnih pogojev in pravic, ampak tudi naše uporabnike, ki si zaslužijo najboljše zdravstvene in socialne  oskrbe, ki smo jo zaposleni pripravljeni in sposobni nuditi.

Sindikati:

–        Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije;

–        Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije;

–        Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva – ZSSS;

–        SIFARM – Sindikat farmacevtov Slovenije;

–        SINCE07 – Sindikat Centrov za socialno delo;

–        SILMES – Sindikat laboratorijske medicine Slovenije;

–        Sindikati v zdravstvu Slovenije;

–        Praktikum – Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije;

–        FIDES  – Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije;

–        Sindikat Sevalcev Slovenije;

 

Ljubljana, 4.11.2014