REGRES ZA LETNI DOPUST V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2016

V skladu s 7.čl. Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju se, upoštevaje uvrstitve v plačni razred javnega uslužbenca, regres za letni dopust izplača pri plači za mesec maj 2016.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:

– do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov;
– od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2016. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016.