Regres za letni dopust 2014 v javnem sektorju

 

Glede na aktualna vprašanja v zvezi z višino in izplačilom letošnjega regresa za letni dopust, v nadaljevanju nekaj pojasnil.

62. b člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 50. in nižje plačne razrede, ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014 izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:

– do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov; 

– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evrov; 

– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evrov; 

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred se za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.

Navedeni so bruto zneski. Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan v mesecu pred mesecem izplačila regresa. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo za mesec pred mesecem izplačila regresa.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2014 (izplačilo v mesecu juniju).

Regres za leto 2015 še ni določen in bo predmet nadaljnjih pogajanj s sindikati javnega sektorja in (nove) vlade RS.