POMEMBNI DATUMI IN OPRAVILA ZA RAČUNOVODJE IN BLAGAJNIKE SINDIKATOV

 

28. FEBRUAR – na AJPES je potrebno oddati bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izjavo, ki potrdi, da so vsi podatki skladni z zakonom, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.

Oddaja na AJPES je možna po elektronski pošti (www.ajpes.si ) z digitalnim potrdilom ( SIGEN-CA, POŠTA@CA, HALCOM, AC NLB).

31. MAREC – na DURS je potrebno oddati obračun davka od dobička pravnih oseb in priložiti  izkaz stanja in izkaz prihodkov in odhodkov. (Obračun morajo oddati tudi sindikati, čeprav niso imeli davka od dobička)

Oddaja na DURS je možna po elektronski pošti http://edavki.durs.si  z digitalnim potrdilom ( SIGEN-CA, POŠTA@CA, HALCOM, AC NLB). 

30. APRIL – oddaja obrazca M4 na ZPIZ Slovenije poročilo o izplačanih osebnih prejemkih zaposlenim (Obrazec sindikat odda le v primeru, da ima izplačila za zaposlene v sindikatu).