Odločitev Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva glede predlaganih ukrepov na področju plač v javnem sektorju.

Ukrepi na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je dne 16. maja 2013 na svoji seji republiškega odbora obravnaval parafirane dokumente: Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju do konca leta 2014 in Stavkovni sporazum ter v zvezi s tem osnutke sprememb zakona in aneksov h kolektivnim pogodbam.

Sprejeta je bila odločitev, da naš sindikat v naslednjem tednu pristopi k podpisu zgoraj omenjenih dokumentov, seveda ob predpogoju, da bo to storila tudi potrebna večina sindikatov javnega sektorja.

Sindikalna stran je prvotno predlagane ukrepe uspela bistveno omiliti in sicer do te mere, ko so ti ukrepi za večino našega članstva še vzdržni in sprejemljivi. Kljub vsemu je potrebno poudariti, da gre ponovno za velike prihranke na račun javnih uslužbencev. Ključnega pomena za nas ostaja zaveza vladne strani, da v naslednjih dveh letih ne bo odpuščala javnih uslužbencev.

Hkrati pa od Vlade RS pričakujemo, da bo spoštovala vse zaveze iz sklenjenega dogovora in sporazuma ter da bo nadaljnje prihranke poiskala na drugih področjih, ne zgolj na plečih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu oz. javnih uslužbencev.

Mojca Šumer, univ.dipl.prav., l.r.
Sekretarka RO SZSSS

Darinka Auguštiner,l.r.
Predsednica SZSSS