ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

V skladu s VI. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, so se morale s 1. 1. 2016 uveljaviti nove uvrstitve delovnih mest, vezane na uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov (ODMN), katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Omenjena točka dogovora se je realizirala po zaključku pogajanj s sindikati 23.12.2015, s podpisom aneksom h kolektivnim pogodbam, tudi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Naj spomnimo, na podlagi Aneksa št. 1 h KPJS, ki je bil podpisan leta 2009, so se spremenile uvrstitve samo orientacijskih delovnih mest (ODMN) v plačni skupini J, in sicer z dvigom za en plačni razred. Že takrat so bili višje uvrščeni zaposleni na delovnih mestih:

– perica II (J032013);

– čistilka II (J032001);

– vratar III (J033027);

– telefonist III (J033023);

– kuhar IV (J034030);

– voznik IV (J034089).

V novih aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (ki veljajo od 1. 1. 2016), so se, z nekaj letno zamudo, uveljavile višje uvrstitve samo na vseh preostalih delovnih mestih v plačni skupini J od I. do IV. tarifnega razreda do vključno 14. plačnega razreda. Ta zvišanja so bila izvedena izključno zato, ker so ta delovna mesta zaradi primerljivosti del in nalog ter s tem povezanim plačilom, vezana na omenjena orientacijska delovna mesta (ODMN), katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z Aneksom št. 1 h KPJS že leta 2009 (in se z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v letu 2016 niso ponovno uvrstila višje, saj je bila njihova uvrstitev popravljena že leta 2009).

Nove uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J veljajo od 1. 1. 2016. Pri tem je treba opozoriti, da ta dvig ne pomeni dejanskega dviga za vsa delovna mesta v plačni skupini J, temveč le za tiste, ki presegajo minimalno plačo! Finančni učinek na plačilni listi se bo tako poznal le tistim, ki danes (tudi skupaj z napredovanji) dosegajo ali presegajo 790,73 EUR oz. 16 plačni razred. Zaposleni na delovnih mestih, ki so pod višino minimalne plače, kljub dvigu za en plačni razred, le tega ne bodo občutili, saj je ta dvig že upoštevan v doplačilu razlike do minimalne plače, ki ga že sedaj prejemajo s strani delodajalca.

Se pa bo vseeno ta uskladitev poznala vsem tistim, ki delajo v okviru manj ugodnega delovnega časa, saj se bodo ti dodatki (za nočno delo, praznike, nedelje, ki se po novem izločajo iz minimalne plače) obračunavali od višje osnove.

Seveda pa uveljavitev tega aneksa ne pomeni odprave anomalij v plačnem sistemu in zlasti v plačni skupini J. Pogajanja o odpravi anomalij se bodo v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 nadaljevala takoj, saj se mora Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja do 31. 3. 2016 dogovoriti za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov. Odprava anomalij se ne bo navezovala le na plačno skupino J, ampak na vse plačne skupine.

Aneks, v katerem najdete tudi tabelo s spremenjenimi uvrstitvami delovnih mest najdete v povezavi >>